Kosten griffierecht rechtbank

Als u een procedure bij de rechter start, moet u griffierechten betalen. U moet dit aan het begin van de procedure betalen.
Bij een bestuursrechtelijke zaak krijgt u uw geld meestal terug als u de zaak wint.
Als een civiele rechtszaak gevoerd wordt bij de kantonrechter, dan betaalt alleen de eiser griffierecht. Bij de rechtbank en hogere instanties betaalt de gedaagde ook griffierecht.

Griffierecht kanton
Bij een kantonzaak betaalt alleen degene die het proces start (eiser of verzoeker) griffierecht. De partij die zich verdedigt (gedaagde of verweerder) betaalt geen griffierechten. Tarieven:

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-kanton.aspx

Griffierecht civiel
In civiele zaken bij de rechtbank (dit zijn handelszaken, kort geding zaken (niet kanton), familiezaken en insolventiezaken) betaalt zowel de partij die de rechtszaak start (eiser of verzoeker) als de partij die zich verdedigt (gedaagde of verweerder) griffierecht. Tarieven:

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-civiel.aspx

Griffierecht bestuursrecht

Tarieven:
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-bestuursrecht.aspx

Griffierecht hoger beroep:
Gerechtshof:
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-gerechtshof.aspx
CRvB:
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-CRvB.aspx
CBb:
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-CBb.aspx
Raad van State:
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-Raad-van-State.aspx

Griffierecht cassatie en herziening:
Hoge Raad der Nederlanden:
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-Hoge-Raad.aspx

Wanneer is een advocaat verplicht?

Wanneer is een advocaat verplicht?

Of een advocaat verplicht is, hangt af van de situatie.

Civiele procedure
Als de civiele procedure bij het kantongerecht loopt, hoeft u geen advocaat in te schakelen. Bij alle andere civiele procedures moet u wel een advocaat inschakelen. Bijvoorbeeld bij de rechtbank of het gerechtshof.

Strafrechtelijke procedure
Als u verdachte bent in een strafzaak, is een advocaat inschakelen geen verplichting.

Bestuursrechtelijke procedure
Bij bestuursrechtelijke zaken is een advocaat niet verplicht. Dit geldt ook voor hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Kort geding
Als u zelf een kort geding start, is een advocaat verplicht. De gedaagde in het kort geding hoeft echter geen advocaat in te schakelen.

Advocaat altijd toegestaan
Ook als een advocaat inschakelen geen verplichting is, heeft u altijd het recht een advocaat in te schakelen. Soms is het verstandig om dit wel te doen.

Wat kost mediation?

Wat kost mediation?

Uurtarieven
De kosten verschillen per mediator. Mediators hanteren verschillende uurtarieven. Meestal is dat ongeveer € 180,- per uur (inclusief btw). Er zijn mediators die een instaptarief hanteren. Het instaptarief van € 75,- per partij (exclusief btw) geldt voor het eerste gesprek, met een maximum van twee uur.

Het aantal gesprekken
Het aantal gesprekken dat nodig is, hangt af van hoe snel u en de andere partij(en) het eens kunnen worden. Gemiddeld duurt mediation tussen de 2 en 8 uur, verdeeld over een aantal gesprekken.

Verdeling kosten
De partijen zijn samen verantwoordelijk voor het betalen van de mediator. Vaak betalen beide partijen allebei de helft van de kosten. Maar de partijen kunnen andere afspraken maken over de verdeling.

Tegemoetkoming in kosten mediator
Als u beneden een bepaalde inkomensgrens valt, komt u in aanmerking voor een bijdrage in de kosten voor mediation. Dit betekent dat de overheid een deel van de kosten van de mediator betaalt. Hoeveel dat is, hangt af van het inkomen van u en uw partner en het vermogen dat u bezit. U kunt de bijdrage niet zelf aanvragen. Dit doet de mediator voor u bij de Raad voor Rechtsbijstand. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, krijg je misschien een (beperkte) vergoeding via je rechtsbijstandverzekering.

Artikel 8 EVRM

Artikel 8 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM)

Nederlandse vertaling

Artikel 8 Recht op eerbiediging van privé-, familie en gezinsleven

1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.


Engels

Article 8. – Right to respect for private and family life

1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.

2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

Juridisch & Recht