Je mag niet meer roken op het schoolplein

Roken op schoolpleinen vanaf augustus 2020 verboden

Vanaf het begin van het volgende schooljaar mag er niet meer worden gerookt op het schoolplein. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De maatregel geldt voor basisscholen, middelbare scholen, mbo- en hbo-instellingen en universiteiten.

Artikel 8 EVRM

Artikel 8 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM)

Nederlandse vertaling

Artikel 8 Recht op eerbiediging van privé-, familie en gezinsleven

1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.


Engels

Article 8. – Right to respect for private and family life

1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.

2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

Studielening van de overheid

 • Hoeveel een student maximaal kan lenen?
  In het hoger onderwijs kun je onder het leenstelsel maximaal 1.056,05 euro per maand lenen. Dit bedrag is inclusief collegegeldkrediet. Het bedrag dat je ontvangt uit een aanvullende beurs wordt daarvan afgetrokken.
 • Hoe lang een student kan lenen?
  Je kunt onder het leenstelsel maximaal 7 jaar lenen; indien je een tweejarige master doet, krijg je een jaar extra.
 • Hoe hoog de rente van een studielening is?
  Momenteel is de rente 0%; dit kan in de toekomst hoger worden.

Studieschuld aflossen

 • Wanneer iemand moet beginnen met aflossen van de studielening?
  Je begint met aflossen twee jaar na je afstuderen.
 • Hoe berekend wordt hoeveel iemand maandelijks moet aflossen?
  Er wordt rekening gehouden met je inkomen en dat van je eventuele partner bij het vaststellen van het bedrag dat maandelijks moet worden afgelost. Je betaalt daardoor nooit meer dan je op basis van dit inkomen kunt dragen, ongeacht het geleende bedrag.
 • In hoeveel jaar iemand de studieschuld moet aflossen?
  Onder het leenstelsel kun je je studieschuld afbetalen in 35 jaar; onder het oude stelsel was dat 15 jaar.
 • Wanneer een studieschuld wordt kwijtgescholden?
  Het bedrag dat je maandelijks terugbetaalt, is afhankelijk van je inkomen en dat van je eventuele partner. Kun je niet alles terugbetalen binnen 35 jaar, dan vervalt de restantschuld.
 • Hoe een studieschuld wordt meegewogen bij een hypotheekaanvraag?
  Onder het leenstelsel wordt 0,45 procent van je totale schuld aan het eind van je studie meegeteld als een maandelijkse financiële verplichting, waardoor het maximale hypotheekbedrag dat je kunt krijgen lager uitvalt; in het oude stelsel was dit 0,75 procent.